1. Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme
 2. Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri
 3. Enflasyonla Mücadele
 4. Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi
 5. Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
 6. Yatırım Politikaları ve Öncelikleri
 7. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
 8. İmalat Sanayii Politikaları
 9. Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm
 10. Fikri Mülkiyet Hakları
 11. Girişimcilik ve KOBİ’ler
 12. Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik
 13. Tarımda Teknoloji Kullanımı
 14. Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme
 15. Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi
 16. Orman Varlıklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele
 17. Orman Ürünleri
 18. Bitkisel Üretim
 19. Hayvancılık
 20. Su Ürünleri
 21. Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği
 22. Enerji Verimliliği ve Arz Güvenliği
 23. Maden Politikaları
 24. Karayolu Ulaştırması
 25. Demiryolu Ulaştırması
 26. Havayolu Ulaştırması
 27. Denizyolu Ulaştırması
 28. Kentiçi Ulaşım
 29. Lojistik Hizmetleri
 30. Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi
 31. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 32. Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
 33. Güvenlik Hizmetleri
 34. Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 35. Turizm
 36. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
 37. Eğitimde Kalitenin Artırılması
 38. Yükseköğretim
 39. Kültür ve Sanat
 40. Türk Dili
 41. Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
 42. İşgücü Piyasası
 43. Aile, Nüfus ve Demografik Dönüşüm
 44. Kadının Kalkınmadaki Rolü
 45. Çocuk
 46. Gençlik
 47. Dış Göç
 48. Aktif Yaşlanma
 49. Gelir Dağılımı
 50. Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlar
 51. Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları
 52. Bölgesel Kalkınma Politikaları
 53. Kırsal Kalkınma
 54. Kentsel Yaşam Kalitesi
 55. Konut Politikaları
 56. Yerel Yönetimler
 57. Afet Yönetimi
 58. Katı Atık Yönetimi
 59. Su Yönetimi
 60. İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi